Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu „Kontrola lotów”

– Postanowienia wstępne:

1.Organizatorem konkursu „Kontrola Lotów” w Radiu Freee, zwanym dalej Konkursem jest Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Lublinie Radio Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 2, zwana dalej Radiem Lublin S.A./Organizatorem

2.Konkurs przeznaczony jest dla słuchaczy Radia Freee.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia Lublin, Radia Freee oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5.Konkurs organizowany jest w dni powszednie w terminie 06.11-17.11.2017r.

– Zasady uczestnictwa w konkursie:

6.Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania zadane na antenie w programie „Się ma Lublin” w godz. 6.00-9.00, wg podanych przez prowadzącego wskazówek, w wyznaczonym przez prowadzącego czasie, dzwoniąc pod nr tel. 801 500 899 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)
7. Nagrodę w Konkursie stanowią vouchery uprawniające do przelotu samolotem EasyJet z lotniska w Lublinie do Mediolanu. Voucher uprawnia do lotu w obie strony. Voucher musi zostać zrealizowany do dnia 31.03.2018r.

8.Podczas trwania całego konkursu zostanie rozdanych 10 voucherów.

  1. Zwycięzcą zostaje słuchacz, który jako pierwszy dodzwoni się pod numer telefonu wskazany w pkt.6 i udzieli poprawnej odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

10.Jeden uczestnik może wygrać tylko jeden voucher podczas trwania konkursu.

11.Vochery stanowiące nagrodę w konkursie nie mogą być zbywane przez laureata i nie można scedować ich na osoby trzecie.
12. Wartość pojedynczej nagrody w konkursie to 300 zł brutto.

  1. Nagroda będzie do odebrania przez laureatów konkursu w siedzibie Organizatora przy ul. Obrońców Pokoju 2 w Lublinie, w terminie nie później niż 14 dni od daty wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie odebrania nagrody przez Zwycięzcę konkursu, w takim przypadku wygrana przepada na rzecz Organizatora, bez prawa Zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu

14.Wygrane o wartości nie przekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016, poz.2023, ze zm.), tj. kwoty 760 zł, są wolne od podatku dochodowego.

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca, po otrzymaniu informacji o wygranej, jest zobowiązany podać swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922), na co każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki zgłoszeń w Konkursie przez osoby nieuprawnione.

– Reklamacje:

17. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Radia Lublin SA w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego Konkursu bądź emailem na adres: poczta@radio.lublin.pl
18. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.
19. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki do Organizatora.
20. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
21. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji e-mailem lub listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
22. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Radio Lublin SA. Wszelkie decyzje Radia Lublin SA będą wiążące i ostateczne.
23. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami Regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej, złożonej z pracowników Radia Lublin SA. Nadzór ogólny nad Konkursem sprawuje Biuro Reklamy Radia Lublin.

– Postanowienia końcowe:

24. Radio Lublin SA ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
25. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
26. W uzasadnionych przypadkach Radio Lublin SA jest uprawnione do zmiany niniejszego regulaminu z uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia Konkursu. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej Organizatora.

  1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych Radia Lublin.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 459).