Regulamin ogólny konkursów

Postanowienia wstępne
§ 1

1. Organizatorem konkursów dla słuchaczy Radia Lublin i Radia Freee, zwanych dalej Konkursami jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 2, zwana dalej Radiem Lublin S.A.
2. Konkursy przeznaczone są dla słuchaczy Radia Lublin i Radia Freee i są emitowane w programie Radia Lublin, Radia Freee lub na stronie internetowej www.radio.lublin.pl / radiofreee.pl
3. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia Lublin S.A. i Radia Freee oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Zasady uczestnictwa w Konkursach
§ 2

1. Konkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zadane na antenie lub na stronie internetowej we wskazanym na antenie terminie, według wskazanego na antenie schematu.
2. Nagrodę w Konkursach mogą stanowić:
a. nagroda rzeczowa,
b. talon wartościowy,
c. gotówka,
d. bilet/karnet/zaproszenie upoważniający np. do uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub innej, bądź do korzystania z obiektów sportowych,
e. prawo do uczestnictwa w programie Radia Lublin S.A. i Radia Freee w zaproponowanej na antenie formie.
3. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny, o ile nagrody nie stanowi gotówka.
4. Zwycięzcą zostaje autor prawidłowej odpowiedzi wyłoniony przez Komisję Konkursu.
5. Zwycięzca, po otrzymaniu informacji o wygranej, podaje swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko i miejsce zamieszkania. W przypadku, gdy Radio Lublin S.A. /Radio Freee nie będzie mogło ustalić autora zwycięskiej odpowiedzi w ciągu 36 godzin od momentu ogłoszenia zwycięzcy, nagroda może nie zostać przyznana.
6. Zwycięzca, po otrzymaniu informacji o wygranej o wartości przekraczającej kwotę 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) podaje dodatkowo swój numer PESEL.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę konkursu, w takim przypadku wygrana przepada na rzecz Organizatora, bez prawa Zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
8. Nagrodę należy odebrać osobiście w Radiu Lublin S.A. i Radiu Freee w ciągu 30 dni od daty zamknięcia Konkursu, tj. wyłonienia zwycięzcy. Po 30 dniach Zwycięzca traci prawo do nagrody.
9. Radio Lublin S.A./ Radio Freee może zadecydować w konkretnym przypadku o wysyłce nagrody do Zwycięzcy.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki zgłoszeń w Konkursie przez osoby nieuprawnione.
11. Wygrane o wartości nie przekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 200), tj. kwoty 2 000,00 zł są wolne od podatku dochodowego.

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych
§ 3

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, 20-030 Lublin ul. Obrońców Pokoju 2.
2. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych. Wszelkie wnioski lub pytania dotyczące własnych danych osobowych można kierować pod adresem: iod@radio-lublin.pl.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) mówiący że: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i doręczenia nagrody Zwycięzcy.
6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane tylko przez okres trwania konkursu, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych
7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych osobowych naruszone zostały przepisy.
9. Dane Uczestnika Konkursu będą przekazane wyłącznie osobom upoważnionym: pracownikom i współpracownikom Radia Lublin, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, listonoszom.
10. Dane Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.

Reklamacje
§ 4

1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Radia Lublin S.A. i Radia Freee wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Radio Lublin S.A. Wszelkie decyzje Radia Lublin S.A. będą wiążące i ostateczne.

Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach
§ 5

1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny Radia Lublin S.A. sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio Lublin S.A. i Radio Freee
2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
3. Radio Lublin S.A. i Radio Freee ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

Postanowienia końcowe
§ 6

1. Radio Lublin S.A. ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Radiu Lublin S.A. i Radiu Freee, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W uzasadnionych przypadkach Radio Lublin S.A. może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.radio.lublin.pl. oraz www.radiofreee.pl.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronach internetowych Radia Lublin i Radia Freee.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).