Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), wprowadzające szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych naszych słuchaczy i internautów korzystających z naszych usług i odwiedzających portal Radia Lublin.

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Kontaktując się z nami za pomocą strony internetowej, fanpage’a, telefonu, poczty e-mail itp. przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, np.: imię, nazwisko, adres e- mail, itp.

Co do zasady nasze strony internetowe nie wymagają podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że będziemy potrzebowali Państwa danych osobowych, aby na przykład uzyskać dane do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub umożliwić udział w konkursie. W przypadku korzystania z serwisów portalu Radia Lublin, jak również w przypadku kontaktu przez Państwa z osobami prowadzącymi poszczególne audycje czy bloki radiowe (tj. w przypadku tzw. kontaktu z „programem na żywo”) takimi danymi mogą być adres e-mail, adres IP, jak również numer telefonu, w przypadku konkursów: imię i nazwisko (lub samo imię w powiązaniu z innymi danymi), w niektórych przypadkach adres zamieszkania lub korespondencyjny (np. w celu doręczenia nagrody).

Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność dowykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są m.in. regulaminy: Regulamin ogólny konkursów; Regulamin ogólny konkursów SMS-owych; Regulamin zwiedzania radia)

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030, ul. Obrońców Pokoju 2, o numerze NIP: 7120165888, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130672 – zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”.

Zakres zbieranych danych osobowych na stronie internetowej

Będziemy gromadzili Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. Zobowiązujemy się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i niewykraczające poza cel w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

Na naszej stronie internetowej www.radio.lublin.pl (dalej „portal”) zbierane są dane zawarte wlogach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych (związanych z administracją serwerami), jak również dane, które pozostawiane są w ramach poruszania się po naszych usługach, czyli m.in. te pozostawiane w tzw. plikach cookies.

Od użytkowników aplikacji mobilnej Radia Lublin, również w celach technicznych i diagnostycznych, zbierane są informacje o adresie IP, rodzaju systemu operacyjnego oraz producencie/modelu telefonu. Korzystanie z aplikacji „reporter24” oraz wzięcie udziału w konkursach powoduje pozyskanie pozycji GPS.

Portal pozwala na utrzymanie anonimowości użytkownika podczas korzystania z serwisu. Wplikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Za pomocą plików cookies co do zasady nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, ponadto istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera.

Podstawa i cel przetwarzania
Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych, oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz, uniemożliwi ich świadczenie.

Przepisy RODO wskazują na kilka rodzajów podstaw prawnych przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z portalu radia, jak również w trakcie kontaktu z „programem na żywo” Radia Lublin znajdują zastosowanie głównie trzy z nich:

a. Dobrowolna zgoda

Zgoda jest potrzebna w każdym przypadku kontaktu z Radiem Lublin, w szczególności kontaktu z „programem na żywo”, przekazania danych w korespondencji e-mail (np. w celu zainteresowania dziennikarzy Radia Lublin konkretną sprawą), wzięcia udziału w sondzie, w sytuacji wypełnienia formularza internetowego, skierowania prośby do Radia Lublin w sprawach dotyczących danego programu, czy w sprawach administracyjnych, zgłoszenia zastrzeżenia lub reklamacji. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać.

b. Zawarcie umowy / przystąpienie do konkursu / skorzystanie z usług Radia Lublin (niezbędność w celu wykonania zobowiązania)

Umowa to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki, ale także w wielu przypadkach złożenie oświadczenia na podstawie regulaminu danej usługi lub konkursu, do której/którego mogą Państwo przystąpić. W przypadku zawarcia umowy, przystąpienia do konkursu, skorzystania z usług – Radio Lublin jest upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

c. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią (niezbędność w celu wykonania obowiązku prawnego)

Powyższa podstawa przetwarzania dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne z uwagi na uzasadnione potrzeby Radia Lublin jako administratora danych, takich jak bezpieczeństwo, dokonanie pomiarów statystycznych, poprawę usług lub ochronę mienia. W przypadku stron trzecich są to uprawnienia organów państwowych na podstawie stosownych przepisów prawa do pozyskania stosownej informacji.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Radio Lublin (lub inny podmiot przetwarzający dane) jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Komunikacja między Państwa komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy dane osobowe, wykorzystuje protokół HTTP. Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Podjęliśmy wszelkie środki mające na celu zapewnienie poufności, integralności i bezpieczeństwa danych osobowych. Dostęp do danych jest ograniczony do osób, które muszą je znać i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

Radio nie będzie przechowywało danych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Radio Lublin. W przypadku braku konkretnych uregulowań prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych określa się na podstawie „Jednolitego rzeczowego wykazu akt” obowiązującego w Radiu Lublin.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim lub państwom trzecim

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku w stosownej umowie powierzenia, zawieranej z podmiotem trzecim, przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych orazzachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufnościi bezpieczeństwa. Odbiorcami danych osobowych, które przetwarzamy jako administrator danych osobowych mogą być:

 ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy),

 podwykonawcy świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Radio Lublin,

 organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej itp.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

  •   prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
  •   prawo żądania sprostowania danych
  •   prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  •   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

    osobowych, tj. UODO

  •   prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

    Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody można dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) można dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu  administratorowi danych.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora można dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Państwa dane nie będą przetwarzane, o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane poniżej).

Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Radiu Lublin oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez:

Adres korespondencyjny:

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, 20-030 Lublin ul. Obrońców Pokoju 2

E-mail: iod@radio-lublin.pl

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych, tzw. Kodeksy dobrych praktyk. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadkuzmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.09.2018 r.